Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lyžařský kurz - informace

4. 12. 2017

SMLOUVA

 

o zabezpečení výuky lyžování dětí MŠ a žáků ZŠ

                       8. 1. – 12. 1. 2017

v termínu .....................

 

ve Skiparku Červená Voda

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb. občan. zák. v platném znění:

 

            1. ............................................

                .............................................

                ............................................

                Zastoupená: ..............................

 

            a

 

            2.Skipark Červená Voda s.r.o., Mlýnický Dvůr č.e. 8, 561 69 Králíky, Ičo, Dič:                                  620 620 26, CZ620 620 26, zastoupená Ing. Jaroslavem Tomanem dále jen                                 poskytovatel služby

 

I. Účastníci smlouvy

 

              Základní škola a Mateřská škola ...................................................... na základě zájmu rodičů, jejichž děti tuto navštěvují, zprostředkovává na základě této smlouvy výuku lyžování žáků ZŠ a dětí MŠ (dále jen lyžařský výcvik) pomocí specializované firmy, která má veškeré potřebné komplexní odborné, technické, materiální a personální předpoklady zabezpečovat relevantní výuku lyžování žáků ZŠ a dětí MŠ.

 

              Základní a Mateřská škola jako zprostředkovatel služby je na základě této smlouvy v přímém smluvním vztahu s poskytovatelem služby a odpovídá za splnění závazků ve smlouvě uvedených spolu s finančním plněním, tj. zaplacení ceny lyžařského výcviku ve prospěch poskytovatele služby, kterou před podpisem této smlouvy zaplatili rodiče účastníků lyžařského výcviku, kteří lyžařský výcvik absolvují, a to ve výši 1.610,- Kč za jednoho účastníka.

 

              Společnost Skipark Červená Voda s.r.o. poskytuje v rámci lyžařské školy veškeré specializované sportovní činnosti, tj. služby zahrnující komplexní, odborné, technické, materiální a personální zajištění lyžařského výcviku pro děti mateřských škol a žáky základních škol v souladu s předloženými propozicemi k dětskému lyžařskému výcviku, zaslaným před podpisem této smlouvy rodičům účastníků lyžařského výcviku. Personálně budou za poskytovatele služby lyžařský výcvik zajišťovat jeho instruktoři lyžování, disponující příslušným osvědčením.

 

 

II. Místo plnění

 

              Místem plnění je pobočka Lyžařská škola ve Skiparku Červená Voda.

 

 

III. Předmět smlouvy

 

              Předmětem této smlouvy je závazek společnosti Společnost Skipark Červená Voda s.r.o. zabezpečit za úplatu odborný výcvik lyžování pro žáky ZŠ a děti MŠ v rozsahu, místě, termínech a za podmínek, které jsou obsaženy níže v této smlouvě. Zprostředkovatel služby se zavazuje poskytnout poskytovateli služby ke splnění všech jeho závazků uvedených v této smlouvě nezbytně nutnou součinnost:

 

              1. Doprava do Skiareálu

 

Pro dopravu účastníků lyžařského výcviku je smluvně zajištěná autobusová doprava. Po dobu lyžařského výcviku budou v autobuse společně s dětmi rovněž přítomni pedagogové ze ZŠ a MŠ, kteří budou mít po celou dobu dopravy dětí, tj. na místo lyžařského výcviku i zpět, nad účastníky lyžařského výcviku pedagogický dozor. Předpokládaný čas odjezdu z nástupního místa: 7:45.

 

Předpokládaný příjezd do Skiareálu: 8:30. Proběhne převlékání, přezouvání, vypůjčení lyžařské výzbroje a osobní hygiena. Jednotlivé časy je možno dle aktuální potřeby po dohodě s pověřenou osobou upravit, případně změnit.

 

              2. Lyžařský výcvik

 

Lyžařský výcvik bude probíhat zejména v areálu dětského hřiště ve Skiparku Červená Voda, a to vždy v době od 9:00. Účastníci lyžařského výcviku budou rozděleni podle stupně jejich pokročilosti do výkonnostních skupin. V průměru tak připadá na 1 instruktora lyžování 5-10 účastníků. Lze předpokládat, že účastníci v průběhu týdne postupně opustí prostor dětského hřiště a budou sjíždět normální sjezdovky a používat velké vleky. Jízdné na velkých vlecích je již zahrnuto v ceně výcviku.

 

              3. Návrat zpět

 

              Bezprostředně po skončení dopolední výuky se účastníci lyžařského výcviku přezují a            nastoupí do přistaveného autobusu na cestu zpět. Lyže a lyžařské hole si ponechají v             úschovně ve Skiareálu. Předpokládaný čas odjezdu: 11:45.

 

 

IV. Cena plnění a její splatnosti

 

              Cena týdenního lyžařského výcviku (pondělí – pátek) je stanovena dohodou poskytovatele služby a jednotlivými rodiči účastníků, kteří absolvují tento lyžařský výcvik, a to ve výši 1.610,- Kč.

 

              V této smluvní ceně je zahrnuta:

 • doprava účastníků lyžařského výcviku od ZŠ(MŠ) do místa a zpět, a to po dobu trvání lyžařského výcviku
 • výuka v rámci lyžařského výcviku, a to po dobu trvání lyžařského výcviku
 • pitný režim, svačina
 • jízdné

 

              Účastníci této smlouvy berou na vědomí že výuka lyžování v rámci lyžařského výcviku bude probíhat za každého počasí, které s ohledem na věk a fyzické schopnosti účastníků umožní těmto účastníkům lyžařského výcviku objektivně lyžařský výcvik uskutečnit a jimi absolvovat.

 

              Zrušení objednané hodiny lyžovaní ze strany poskytovatele služby nebo ze strany zprostředkovatele služby při nepředvídaných provozních, případně povětrnostních, výlukách oznámí pověřený pracovník, řediteli školy a naopak. Takto zrušené hodiny budou po vzájemné dohodě obou stran nahrazeny, pokud nebude účastníky těto smlouvy dohodnuto jinak.

 

              Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně.

Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:

a) 25 a více dnů 50% z ceny akce,

b) 24 – 1 den 85% z ceny akce,  

c) při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci bez předcházejícího storna 100% z ceny akce.

 

Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.

 V případě zrušení účasti z důvodu nemoci účastníka (musí být doloženo písemným potvrzením od lékaře, které bude doručeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne ukončení akce) bude účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci vystaven poukaz na služby lyžařské školy Skipark Červená Voda v hodnotě nevyčerpané ceny akce.

 

 

V. Podmínky plnění

 

 1. Poskytovatel služby není oprávněn pověřit plněním předmětu této smlouvy jinou osobu bez souhlasu zprostředkovatele služby.
 2. Poskytovatel služby se zavazuje provádět výcvik lyžování v rozsahu, termínech a místě, které byly se zprostředkovatelem služby dohodnuty s náležitým předstihem před zahájením výuky lyžování.
 3. Poskytovatel služby se zavazuje provádět výcvik pouze osobami s potřebnou kvalifikací k této výuce, při dodržování bezpečnostních předpisů, které mají zabránit vzniku škody na zdraví a majetku, v dostatečném počtu vzhledem k počtu účastníků lyžařského výcviku (dětí školy).
 4. Zprostředkovatel služby se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a organizační podmínky zakotvené v provozním řádu zprostředkovatele služby (školy) a řídit se jejími vnitřními směrnicemi o povinnostech doprovázejících učitelů.
 5. V případě úmyslného poškození majetku poskytovatele služby účastníkem lyžařského výcviku je zprostředkovatel služby (škola) povinen vzniklé poškození oznámit rodiči účastníka a poté po dohodě s poskytovatelem služby případně uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním poškození majetku.
 6. Odpovědnost za účastníky lyžařského výcviku (děti MŠ a žáky ZŠ) svěřené k výuce lyžování přebírá pověřený instruktor lyžování v okamžiku předání žáků a dětí od  pedagogického dozoru zprostředkovatele služby (školy).
 7. V případě zdravotní či jiné závažné indispozice účastníka lyžařského výcviku, která nastane v průběhu výuky lyžování, předá instruktor účastníka do další péče pedagogickému dozoru, který pak rozhodne, zda bude účastník v ten den ve výuce lyžování ještě pokračovat či nikoliv, případně pověřený pracovník lyžařské školy zajistí v naléhavých případech jeho přesun do školy. 
 8. V případě úrazu nebo jiné zdravotní indispozice vzniklé v souvislosti s výukou lyžování zabezpečuje veškeré nezbytně nutné úkony související s lékařským ošetřením pověřený instruktor lyžování. O dalším postupu a případném pokračování dítěte ve výuce lyžování pak rozhodne s přihlédnutím k okolnostem instruktor lyžování po dohodě s pověřeným pedagogickým dozorem.

 

Výuka lyžování bude realizována v době:  9:00-10:00 a 10:30-11:30.

VI. Platnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou:…………………………..

Smlouva může být rovněž ukončena:

 1. Dohodou smluvních stran.
 2. Odstoupením od smlouvy, pokud druhá smluvní strana hrubým způsobem poruší své závazky vyplývající z této smlouvy, a to i poté, kdy byla druhým účastníkem vyzvána k jejich splnění. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ode dne, kdy bylo toto písemné oznámení prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

 

 

 

VII. Závěrečná ujednání

 1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a předpisů souvisejících.
 2. Jakékoliv změny této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky obou stran.
 5. Účastníci shodně prohlašují, že tato smlouva je výrazem projevů jejich svobodné, pravé a vážné vůle, že ji uzavírají na základě svých pravdivých údajů bez jakékoliv tísně nebo nátlaku, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

 

 

 

V  …………............................................. dne …......................................

 

……………………………………                                          ………………..…………….

                                                                          

 ….................................

…..................................

…...................................

 

Skipark Červená Voda s.r.o.

Ing. Jaroslav Toman
Mlýnický Dvůr 8

561 69 Králíky
IČ,: 62062026,

DIČ: CZ62062026

 

Kontakní osoba: Mgr. Martin Medřický, skola.cervenavoda@skibukovka.cz, 606 039 166