Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ŠJ

2. 1. 2012

Školní jídelna se řídí vyhláškou  o školním stravování č.107/2008 Sb., vyhláškou o závodním stravování č.17/2008 Sb.  a hygienickými předpisy – vyhláška č.602/2006 Sb.

Vyhláška o společném stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ u vedoucí stravování.
 
KONTAKT
Vedoucí stravování Hana Krátká 
Telefon: školní jídelna ZŠ               465641551
              školní jídelna MŠ              465642644
              školní jídelna  mobil SMS 703 148 631  
              
STRAVNÉ
Stravné se platí v hotovosti vždy  1. pracovní den v měsíci, přesné datum je včas uvedeno na nástěnce  školní jídelny.
Strávníci si mohou platit obědy: od  7.00 hod  do 8,00 hod. v kanceláři ZŠ.
                                                    od 8,15 hod do 15,30 hod. v kanceláři MŠ
VÝŠE STRAVNÉHO 
 MŠ    3 – 6 let celodenní
            28,--Kč
 MŠ    7 – 10 let celodenní
            32,--Kč 
 ZŠ    3 -6 let
            15,--Kč  
 ZŠ    7 – 10 let
            20,--Kč
 ZŠ 11 – 14 let
            23,--Kč
 dospělí
            29,--Kč
 veřejnost
            55,--Kč       
                    
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku.,ve kterém dosahují daného věku, dle vyhlášky č.107/2008 Sb..         
 
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK A ODHLÁŠEK
Oběd na následující den je možné přihlásit nebo odhlásit DEN PŘEDEM   do 12,00 hod. - telefonicky, nebo osobně v kuchyni.
Odhlášky se uvádějí od - do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny
a strávník je povinen je zaplatit.

 

NEMOC je nutné odhlásit . Dítě nemá v době nemoci nárok na oběd . Pouze první den si neodhlášený oběd může odebrat do jídlonosiče. Pokud si v době nemoci zákonný zástupce odebírá obědy, musí doplatit věcnou a mzdovou režii, která činí 26,--Kč. Pokud tuto skutečnost poruší, může vedoucí stravování požadovat doplacení i se zpětnou platností
 
JÍDELNÍ LÍSTEK
 Je vždy vyvěšen na nástěnce, kde jsou také další informace týkající se stravování.

Při sestavování jídelníčku se řídíme zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle  vyhlášky č. 463/2011 Sb.

U jídelního lístku evidujeme alergeny podle směrnice1169/2011 EU.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Strávníci se v jídelně chovají tiše, udržují čistotu a odebírají si všechna jídla určená pro daný den dle jídelního lístku.
Dozory ve školní jídelně zabezpečují pedagogičtí pracovníci.
 

JÍDELNÍ LÍSTEK

Je vždy vyvěšen na nástěnce, kde jsou také další informace týkající se stravování.

Při sestavování  jídelníčku se řídíme zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle  vyhlášky č. 107/2008 Sb. U jídelního  lístku evidujeme alergeny podle směrnice 1169/2011 EU.

Změna jídelníčku vyhrazena.

 

 PRÁVA ŽÁKŮ

 Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve zdravém životním 

 prostředí.

 Žáci mají právo na informace týkající se školního stravování.

 Žáci mají právo vznášet připomínky k nedostatkům stravy u vedoucí ŠJ.

 Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před

  fyzickým nebo psychickým násilím.

  POVINNOSTI ŽÁKŮ

  Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád a ostatní předpisy a pokyny k ochraně   zdraví   

  a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

  Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování.

  Žáci jsou povinni řídit se pokyny dohledu ve školní jídelně a dalších

  oprávněných osob.

PRÁVA ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ

  Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny     u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy

  Odhlásit své dítě ze stravování ve ŠJ, a to i v průběhu školního roku

 POVINOSTI ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ

   Zákonný zástupce je povinen seznámit se s vnitřním řádem šj.

   Zákonný zástupce je povinen aktualizovat údaje uvedené v přihlášce ke                  stravování.

   V době nemoci  neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu                  odhlašování obědů.

  Uhradit včas stanovený poplatek za stravu ve šj.

  

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM

 Žáci používají majetek ve školní jídelně pouze v souvislosti se školním  stravováním.

 Žáci jsou ve školní jídelně povinni udržovat pořádek a nepoškozovat její majetek.

 Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku vedoucí ŠJ.

 Škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák svévolně nebo z  nedbalosti, je povinen jeho zákonný zástupce v plné výši uhradit.

 

   Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

 

 Vypracovala:                                                                        Schválila:
 vedoucí stravování                                                              ředitelka školy
 Hana krátká                                                                         Eva Maňková